Apoteka Cvejić
Korpa
Dragi korisnici, trenutno vršimo ažuriranje našeg cenovnika, zbog čega trenutno nismo u mogućnosti da primamo porudžbine. Hvala na razumevanju.

Uslovi za prijavljivanje

Uslovi za prijavljivanje su obavezujući i nisu predmet pregovaranja.

  • Elektronsku prijavu sam popunio/la sam.
  • Razumeo/la sam da elektronska prijava ne znači dobijanje posla već mogućnost da budem pozvan na sledeći krug selekcije.
  • Razumeo/la sam da je elektronska prijava poverljiv dokument i da će je AU Cvejić koristiti isključivo za proces selekcije i čuvati u bazi kandidata naredne 2 godine.
  • AU Cvejić ovlašćujem da može da proveri validnost svih popunjenenih informacija i podatka.
  • Svestan/a sam da će moja elektronska prijava biti odbijena ukoliko je neka od informacija ili podataka netačno ili nekompletno popunjena.
  • Pristajem da se moji podaci koriste za potrebe selekcije kadrova
  • Pristajem da rukovalac (AU Cvejić) obrađuje moje podatke o ličnosti u svrhe opisane u Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti.

PRISTANAK ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ovim putem pristajem da se podaci koji se odnose na ime, prezime,kontakttelefon,e-mail isključivo koriste u svrhu selekcije kadrova. Predmetni podaci se neće prenositi i čuvaće se dve godine. Potvrđujem da su podaci koje sam uneo/la tačni i ažurni. Lice na koje se Podaci odnose ne snosi troškove obrade i obaveštavanja.

RUKOVAOC PODACIMA O LIČNOSTI: Apotekarska ustanova "Cvejić"

PRAVA LICA (prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti)

Pravo na obaveštenje o obradi

Lice ima pravo da zahteva da ga rukovalac istinito i potpuno obavesti o tome:

1) da li rukovalac obrađuje podatke o njemu i koju radnju obrade vrši;

2) koje podatke obrađuje o njemu;

3) od koga su prikupljeni podaci o njemu, odnosno ko je izvor podataka;

4) u koje svrhe obrađuje podatke o njemu;

5) po kom pravnom osnovu obrađuje podatke o njemu;

6) u kojim zbirkama podataka se nalaze podaci o njemu;

7) ko su korisnici podataka o njemu;

8) koje podatke, odnosno koje vrste podataka o njemu koriste;

9) u koje svrhe se koriste podaci o njemu;

10) po kom pravnom osnovu koristi podatke o njemu;

11) kome se podaci prenose;

12) koji podaci se prenose;

13) u koje svrhe se podaci prenose;

14) po kom pravnom osnovu se podaci prenose;

15) u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju.

Pravo na uvid

Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva da mu stavi na uvid podatke koji se na njega odnose. Pravo na uvid u podatke koji se na njega odnose obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje zabeležaka.

Pravo na kopiju

Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva kopiju podatka koji se na njega odnosi.

Rukovalac izdaje kopiju podatka (fotokopiju, audio kopiju, video kopiju, digitalnu kopiju i sl) u obliku u kojem se informacija nalazi, odnosno u drugom obliku ako bi u obliku u kome se informacija nalazi licu bila nerazumljiva. Lice snosi nužne troškove izrade i predaje kopije podatka.

Prava lica povodom izvršenog uvida

Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade. Lice ima pravo na brisanje podataka ako:

1) svrha obrade nije jasno određena;

2) je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;

3) je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;

4) je način obrade nedozvoljen;

5) podatak spada u broj i vrstu podataka čija jeobrada nesrazmerna svrsi;

6) je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;

7) se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama ovog zakona.

Lice ima pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, ako je osporilo tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.